Over onze parochie

De Heilige Jacobus de Meerdere parochie is op 1 januari 2013 ontstaan uit een fusie van de oude parochies van Harlingen, Franeker, Dronryp, Sint Annaparochie, Vlieland en Terschelling.
Pastoraal teamBestuursleden

Onze missie & visie

Missie 

Wij willen een parochie zijn met levendige geloofsgemeenschappen die gastvrijheid uitstralen en de Blijde Boodschap vieren, leren en uitdragen naar de wereld om zich heen. De parochie wil gastvrouw zijn voor alle mensen die God zoeken, die de Heer, die Jezus willen ontmoeten en zoeken naar zin in hun leven. Zij wil in verbondenheid met het bisdom en de wereldkerk de Blijde Boodschap in woord en daad uitdragen in de samenleving en zo iets van het Rijk van God gestalte geven.

 Visie 

Wij zien een parochie voor ons waarin alle geloofsgemeenschappen behouden blijven, zolang er genoeg vrijwilligers en parochianen zijn om het vieren, leren en uitdragen met het pastoraal team gestalte te geven. Iedere geloofsgemeenschap mag daarin haar eigenheid behouden. Het behouden van de lokale geloofsgemeenschap kan wel betekenen dat er op termijn afscheid genomen moet worden van de gebouwen en gezocht gaat worden naar alternatieve ruimte om samen te komen. We willen de geloofsgemeenschap meenemen in dat proces. De vrijwilligers moeten er zelf mede vorm aan kunnen geven. Activiteiten die op locatie kunnen, moeten daar blijven. Er wordt gezocht naar verdere samenwerking binnen de parochie, daar waar de lokale geloofsgemeenschap hulp nodig heeft. Hier kunnen we gebruik maken van elkaars verscheidenheid en elkaars talenten. De pastores begeleiden de pastorale taken zoveel mogelijk over de parochie heen en maken onderling een duidelijk verdeling van werkvelden. 

Sinds de fusie het motto van onze parochie is: ‘Ontmoeting en bezieling voor gelovigen onderweg.’ Met de consultatie van de locaties hebben de parochianen laten weten dat zij willen dat onze parochie een gastvrije parochie is, een herberg waar iedereen kan aanschuiven en inspiratie vindt. 

 

Onze pastoor Marco Conijn.

Onze pastoor Marco Conijn.

Als motto voor de komende vijf jaar kiezen wij: 

Een gastvrije herberg voor iedereen!

Als wij gastvrije herberg willen zijn, dan is er aandacht nodig voor verschillende dingen, namelijk verwelkomen, ontmoeten, verbinden, een gevarieerd meerkeuze-menu en een huis om in samen te komen.

We willen herberg zijn voor kernparochianen, voor randparochianen, maar ook voor mensen uit onze omgeving, mensen die nieuwsgierig naar ons zijn.

 

Wie zijn wij

Onze bestuursleden

Arjen Bultsma

Arjen Bultsma

Voorzitter

Clemens van der Zwet

Clemens van der Zwet

Vice-voorzitter

Sjoerd Hiemstra

Sjoerd Hiemstra

Secretaris

Antoinette van der Laan

lid – kerkbalans

Jos Manshande

lid – financieel administratief adviseur

Robert Witmond

lid – energiezaken

Carla de Boer

Carla de Boer

penningmeester

penningmeester@heiligejacobusparochie.nl

Kerkbalans

De parochie Heilige Jacobus de Meerdere is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De parochie is een deel van het bisdom Bisdom Groningen-Leeuwarden. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de parochie Heilige Jacobus de Meerdere. De ANBI-gegevens kunt u hier raadplegen. 

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het een markant gebouw in de stad of dorp. Voor de ander is het een plek waar iemand rust zoekt. Weer een ander wordt er geïnspireerd door God om het goede in het leven na te streven. Weer een ander komt er om een kaarsje aan te steken. Hoe u ook tegen de kerk aankijkt, die is er niet zomaar en moet onderhouden worden. De kerk en de parochie kost geld.

 

De slogan van de Actie Kerkbalans is “geef vandaag voor de kerk van morgen”. Ondanks dat we als parochie een tijd in (financieel) zwaar weer verkeerde, zijn we vol hoop, het tekort weg te kunnen werken, zodat we in de toekomst een belangrijke rol kunnen blijven vervullen. Maar er gaat de komende jaren wel een en ander veranderen om de kerk in financiële zin gezond te houden. Zeker is dat de kerk niet zal verdwijnen! Op alle locaties blijven we zorgen voor elkaar en bij elkaar komen. Daarnaast willen we er zijn voor iedereen. Zij die met grote regelmaat vieren horen erbij. Zij die af en toe aanschuiven horen er net zo goed bij.

 

Als pastoor probeer ik me met hart en ziel in te zetten voor het welzijn van alle parochianen, vandaag maar hopelijk ook morgen. Een grote zegen is het dat er vele vrijwilligers zijn die zich vrijwillig en met liefde inzetten. Al onze vrijwilligers ben ik daar zeer dankbaar voor. Ze zorgen voor een luisterend oor en een helpende hand waar nodig.  Al die vrijwilligers zijn onbetaalbaar.

 

Naast veel onbetaald werk door de vrijwilligers zijn er zaken die wel betaald moeten worden. Onderhoud aan de kerken, verwarming, salariëring, pastorale zaken en activiteiten.  Dankzij de jaarlijkse bijdrage van velen, kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen blijven maken voor de toekomst. Kerk-zijn kost geld en daarbij is uw financiële steun hard nodig.

 

De Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron voor onze parochie, aangezien we geen subsidies ontvangen van de Overheid en het Bisdom. Wilt u ook, dat de Jacobusparochie kan blijven doen waarvoor we staan? ‘Geef dan vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook de komende generaties wil de Jacobusparochie graag inspireren. En we willen gastvrij en zorgzaam zijn en blijven.

 

Ik wil u er op attenderen dat uw gift aftrekbaar zou kunnen zijn van de belasting. Informatie hierover vindt u op onze website https://heiligejacobusparochie.nl. Hier vindt u ook digitale edities van de Onderweg met daarin de eerder genoemde info over de financiële situatie. Of u kunt contact opnemen met onze penningmeester, penningmeester@heiligejacobusparochie.nl

 

Ik hoop dat u ook dit jaar weer wilt geven aan uw parochie en de kerk.

En dank voor uw goede gaven.

Pastoor Marco Conijn

 

De actieperiode van Kerkbalans 2024 is van 13 januari tot en met 27 januari.

Geef je om je kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Heeft u geen uitnodiging ontvangen? En wilt u toch meedoen? Stuur een mail met uw naam, adres en toegezegd bedrag naar kerkbalans.jacobusparochie@gmail.com

Uiteraard worden alle gegevens vertrouwelijk verwerkt.

Heel hartelijk dank!

centrale rekening Kerkbalans, giften ed. Parochie Heilige Jacobus de Meerdere

NL 21 RABO 0320 417 255

Aftrekbaarheid giften aan de parochie

Giften aan onze parochie (zgn. ANBI instelling) zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Uw giften dienen dan in totaal meer te zijn dan 1% van uw verzamelinkomen (alle inkomen over een belastingjaar). Het meerdere is dan aftrekbaar. Afhankelijk van het belastingtarief waar u in valt (ca. 37% of 50%), is dan voor u aftrekbaar.

Informatie 5-jaars of langere gift overeenkomst:

U kunt het aftrekbare bedrag aanmerkelijk verhogen door ten minste voor 5 aaneensluitende jaren een zelfde bedrag te schenken (van minimaal € 200,00) en dit in een overeenkomst met de penningmeester van de parochie vast te leggen. Bij een dergelijke overeenkomst geldt n.l. de drempel van 1% niet! Dat betekent dat uw gift in het geheel aftrekbaar is. U kunt dan, afhankelijk van het tarief waar u in zit (ca. 37% of het hoge tarief ca. 50%) aftrekken op uw belastingaangifte. Dit levert zowel voor u als voor de parochie een voordeel op.

Bij onvoorziene inkomstendaling en in geval van overlijden, of overlijden van uw partner, kunt u de 5 jaars overeenkomst wel binnen de 5 jaar stopzetten.

Voor de volledigheid dient nog wel vermeld te worden dat de 1% drempel in zo’n geval wel voor eventuele andere giften aan andere instellingen blijft gelden. De vrijstelling voor de 1% drempel geldt dus alleen voor de overeenkomst die u met de parochie (of soortgelijke overeenkomsten met andere ANBI instellingen) heeft afgesloten.

De benodigde formulieren kunt u van de site van de belastingdienst halen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze penningmeester

penningmeester@heiligejacobusparochie.nl

Tarieven kerkelijke diensten 2023

Tarieven kerkelijke diensten Heilige Jacobus de Meerdere Parochie 2023
Het tarief is afhankelijk van de in het jaar 2022 betaalde kerkbijdrage.
Tariefgroep A: Voor wie in het afgelopen kalenderjaar geen kerkbijdrage betaalde
Tariefgroep B: Voor wie in het afgelopen kalenderjaar wel kerkbijdrage betaalde, maar minder dan het drempelbedrag.
Tariefgroep C: Voor wie in het afgelopen kalenderjaar een kerkbijdrage betaalde gelijk aan of hoger dan het drempelbedrag
Het drempelbedrag voor 2022/2023 is € 120.00

Kerkelijk huwelijk 

A  825.00

B  690.00       

C  550.00

Gebedsdienst in crematorium       

A  605.00         

B  505.00       

C  410.00

Uitvaart vanuit parochiekerk                         

A  825.00         

B  690.00       

C  550.00

Eventueel begeleiding

naar crematorium
175.00 
Misintenties

(richtbedrag)             

12.00 

Doop Vrije gift

Gebruik van de kerk door derden

€ 355.00 per dagdeel

€750.00 per dag exclusief pastorale inzet.

Is de medewerking van een van de pastores gewenst, dan is het tarief € 265.00 voor 3 uur.
De kerk wordt aangewarmd tot 11 graden. Een hogere temperatuur is in overleg mogelijk, met energietoeslag.

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze penningmeester

penningmeester@heiligejacobusparochie.nl

Begroting 2024

Geachte lezer,

Hierbij ontvangt u een toelichting op de begrotingcijfers 2024.

De begroting 2024 kent een tekort van € 120.831,– op een totaaltelling van € 405.031,–.

Het parochiebestuur heeft als doel te werken aan een weer financieel gezonde parochie. In meerdere gesprekken met het bisdom is benadrukt,  dat op niet al te lange termijn een ombuiging moet plaatsvinden om de kosten van gebouwenbeheer en personele pastorale lasten te verlagen.

Door het vertrek per 1-1-2024 van onze pastoraal medewerker en het open stellen van een vacature voor maximaal WTF 0,5 wordt de  WTF 2.0 verlaagd naar WTF 1,5. Hiermee voldoet deze begroting aan de normatieve norm 40% van de inkomsten te budgeteren voor de personele lasten.

Wat betreft het gebouwenbeheer gaat gelijktijdig een advies naar het bisdom welke kerkgebouwen we in de toekomst nodig hebben en welke we om financiële redenen binnen een aantal jaren moet sluiten. Dit advies is gebaseerd op ons onderzoek uitgewerkt in het rapport ‘Quo Vadis’, met een addendum, de vele gesprekken met onze parochianen tijdens de locatie bijeenkosten, de maandelijkse vergaderingen met onze locatie-voozitters en de uitkomsten van de parochie monitor.

Het voorstel gebouwenbeheer staat niet los van ons visie document, hoe wij onze parochie zien richting het jaar 2030 en daarna. Ook dit document wordt gelijktijdig verzonden met deze begroting.

De normatieve norm van 30% van onze inkomsten budgeteren voor kosten gebouwen geeft een grote overschrijding en bevestigt de urgentie tot nieuwe keuzes en beleid t.a.v. ons onroerend goed. Met het sluiten van kerken kan een noodzakelijk fors bedrag worden bezuinigd op onderhoud, energiekosten en verzekeringen.

De overige kosten overschrijden de norm van 30%. Ook hier zullen we komende jaren kritisch naar moeten kijken.

Het doel is komende jaren te komen tot een beleid om niet meer uit te geven dan er binnenkomt en daarmee te voldoen aan de notitie ‘Normatief begroten’.

Daarnaast ligt de uitdaging te onderzoeken hoe wij inkomsten structureel kunnen verhogen door een betere exploitatie van onroerend goed na verbouwing.

De opbrengst Kerkbalans is structureel dalend bij een krimpende parochie.  Dat dwingt ons na te denken over andere en meerdere inkomstenbronnen.

Met deze begroting is een eerste aanzet gemaakt om het patroon van jarenlange grote tekorten te doorbreken.

We zijn het bisdom en haar medewerkers zeer erkentelijk dat in goed overleg een oplossing is gevonden de pastorale personele kosten in balans te brengen. We spreken de hoop uit dat onze pastoor op niet al te lange termijn weer de ondersteuning krijgt van een nieuw te benoemen pastoraal werker.

Het parochiebestuur

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze penningmeester

penningmeester@heiligejacobusparochie.nl

Locaties

Dronryp

Maria Geboortekerk, Dûbelestreek 16

Vieringen zaterdags 19.15 uur

Meer informatie

De Maria Geboortekerk in Dronryp is één van de twee overgebleven Waterstaatskerken van Friesland. De kerk is in 1839 ingewijd door pastoor Radbodus de Faber en kon tot stand komen door een subsidie van fl. 8000,- van het Ministerie van Waterstaat en een aantal giften en leningen waaronder ook renteloze. Men stelde wel een aantal voorwaarden :

  • De kerk moest gebouwd worden overeenkomstig tekening en bestek.
  • De bouw moest openbaar worden aanbesteed en uitgevoerd worden onder toezicht van de deskundigen van Waterstaat.
  • Binnen zes maanden moest rekening en verantwoording afgelegd worden aan Gedeputeerde Staten van Friesland.
  • Het Kerkbestuur werd verplicht te zorgen voor goed onderhoud van het kerkgebouw.

Architect A. van der Moer maakte een begroting en uiteindelijk werd het werk gegund aan P.J. van der Wal, timmerman te Leeuwarden voor fl. 12000,- waarbij het binnenwerk voor een groot gedeelte niet was inbegrepen. Vóór de bouw van kerk kwamen de parochianen bij elkaar in schuilkerken o.a. in Baaium en op de Molepôle in Dronryp.  Vanaf 1734 waren de scherpste kantjes van de Reformatie verleden tijd en kon men zonder angst een gebouw als kerk inrichten. Dit zou gebeuren op de plek waar nu het Parochiehuis staat.  Bij de verhuizing naar de nieuwe kerk in 1839 werden het orgel en de Godslamp meegenomen en misschien de stoelen. Door stukadoors werden drie reliëfs in het plafond aangebracht. Ze stellen voor: de pauselijke attributen: de sleutels en de tiara, de symbolen geloof, hoop en liefde en de twee stenen taferelen met de tien geboden. In 1840 werd een groot altaarstuk aangebracht, voorstellende “De Verheerlijking van Jezus op de berg Thabor”, geschilderd door de bekende kunstschilder Otte de Boer. In 1848 kwamen van de hand van dezelfde schilder de kruiswegstaties in de kerk. De huidige toren werd in 1938 gebouwd. De woning van pastoor werd toen ook vernieuwd.  In 1997 kreeg  het kerkgebouw met toren de status van rijksmonument.

De parochianen van Dronryp en wijde omtrek weten nog steeds de weg naar de Maria Geboortekerk te vinden. De kerk heeft inmiddels een plek gekregen in een groter parochieverband, nl de H. Jacobus de Meerdereparochie waar ook de voormalige parochies van Franeker, Harlingen, St. Annaparochie en Terschelling in zijn opgenomen. De kerk is niet al te groot en wordt als een fijne, warme plek ervaren waar verbinding -ook al zit de kerk niet vol mensen- voelbaar is. Elke zaterdag om 19.15 uur vindt er een viering plaats. Voor de overige vieringen verwijzen we naar het parochieblad “De Onderweg”. De gemeenschap is gastvrij en nodigt een ieder uit om deel te nemen aan die gemeenschap. Een uitnodiging die in onze steeds individueler wordende maatschappij steeds meer aan waarde wint. Wat ons betreft: Wees welkom en voel u niet bezwaard om aan te sluiten.

Peter Mulder, locatievertegenwoordiger

 

Franeker

St. Franciscuskerk. Godsacker 11-13

Vieringen zondags 9.30 uur

Harlingen

H. Aartsengel Michaëlkerk. Zuiderhaven 75

Vieringen zondags 11.00 uur

Meer informatie

De inmiddels 140 jaar oude,  driebeukige kruisbasiliek werd gebouwd door  bouwmeester Alfred Tepe. Dit rijksmonument  was de tweede van de in totaal vier neogotische kerken die Tepe in Friesland bouwde. Zijn bouwstijl werd sterk beïnvloed door die van de bekende architect Cuyper.

De inwijding vond plaats op 31 mei 1881 door de toenmalige bouwpastoor J.J. Sletering  (Pastoor van  1872 tot 1914)

Na een bombardement in de 2e W.O. werd de kerk dusdanig zwaar beschadigd dat restauratie nodig was. Na dit herstel vonden nog vele restauraties plaats, waarvan de grootste in de periode van 1985 t/m 1999. Het onlangs gerestaureerde  orgel uit 1898  is gebouwd door Adema.

Dit indrukwekkend  gebouw aan de Zuiderhaven,  kenmerkend door zijn  neogotische stijl  en o.a. opgesierd  door de prachtige gekleurde ramen van Acrylglas  ontworpen en  gemaakt door Jan Murk de Vries, staat zeker symbool   voor de stad Harlingen en haar patroonheilige: St. Michaël.

Sint Annaparochie

Verrijzeniskerk, J.J. Costerstraat 1

Vieringen zondags 9.15 uur

Meer informatie

Hechte gemeenschap

Locatie Sint Annaparochie kent een kleine maar trouwe geloofsgemeenschap waar een vaste groep mensen vanuit de omliggende dorpen maar ook verder uit de buurt elke zondag samenkomt. De geloofsgemeenschap is een van de kleinste binnen de H. Jacobusparochie. Het is een uitnodigende gemeenschap die toegankelijk en laagdrempelig is en er werk van maakt om ieder die bij ons binnenkomt zich welkom te voelen. Op zondag na de mis drinken we samen koffie. Dit is een sociale aangelegenheid waar we weer even de week kunnen bijpraten.

De geloofsgemeenschap is in 1940 opgericht onder leiding van de paters Franciscanen en begonnen vanuit een huiskamer in Sint Jacobiparochie. In 1958-1959 is de huidige kerk, pastorie en zusterhuis gebouwd door de jongens van de bouworde. De laatste zusters verlieten het zusterhuis in juni 2000. In 2016 is het parochiecentrum verbouwd en onder grote belangstelling ingewijd door Bisschop de Korte. In 2020 vierde locatie Sint Anna haar 60-jarig bestaan.

In Sint Anna zijn veel vrijwilligers actief. Zij zorgen voor het dagelijks onderhoud, zorgen voor de bloemen in de kerk, verzorgen het tuinonderhoud,  zetten koffie voor na de mis, maken schoon, brengen een parochieblad rond, zingen in een koor etc . Vele handen maken licht werk.  

Vlieland

Er wordt gekerkt in of bij de PKN-Nicolaaskerk, Kerkplein Oost-Vlieland

Wisselende tijden. Zie informatiebord aan de kerk

Terschelling

Petrus de Visserkerk, Brouwershoekweg 1, Midsland

Zondags 10.30 uur (mei t/m september)

Voor de feestdagen zie de parochie-agenda.

Meer informatie

De Rooms-Katholieke gemeenschap van Terschelling vormt samen met Dronrijp, Harlingen, Franeker, en Vlieland samen de parochie van Sint Jacobus
De huidige parochiekerk heeft als patroon Sint Petrus de Visser en staat op het midden van het eiland n.l. in Midsland. De kerk is gebouwd in 1960 als toeristenkerk.
Het is gebouwd in de vorm van een tent, en is te vinden aan de Brouwershoekweg, de busgarage aan de Hoofdweg ligt naast de kerk – dichtbij het in 2004 gebouwde gezondheidscentrum en is goed bereikbaar vanaf de Hoofdweg. Naast de kerk staat de pastorie, in de vorm van een bungalow. In de zomermaanden is de pastorie bewoond door de verschillende vakantiepastores.
(zie vakantiepastores)
In de maanden mei tot en met september zijn de vieringen op zondagmorgen om 10.30 uur
In de maanden oktober tot en met april zijn de vieringen op één woensdagavond in de maand om 19.30 uur.
Tijdens de Kerst- en Paasdagen is er een gastpriester aanwezig voor de viering van de H. Eucharistie, opgeluisterd door één van de vele zangkoren of korpsen van het eiland.
(zie vieringen