Pastores en bestuursleden hebben een enerverend jaar achter de rug. Maar evenzeer de parochianen van de verschillende locaties. Wat heeft ons het jaar 2023 gebracht? Wat doen kerksluitingen en beleid rond pastorale krachten met ons?

Vanuit de Notitie Gebouwenbeleid van het Bisdom Groningen – Leeuwarden hebben we ons nauwgezet trachten te houden aan de voorgeschreven procedures en tijdslijnen. In totaal zijn er 13 locatieavonden geweest en er is hard gewerkt aan een verantwoord gebouwenbeleid en aan de Parochiemonitor. Het bestuur is zich stap voor stap bewust geweest wat deze veranderingen bij parochianen teweeg brengen. Het zijn de meest ingrijpende veranderingen sinds het Tweede Vaticaans Concilie in de beginjaren ’60 van de vorige eeuw.

Het afstoten van kerkgebouwen presenteert zich eerst als abstracte plannen in vergaderingen en wandelgangen maar al snel daalt het verbijsterend neer als een ongekende realiteit. Bij de plannen tot herbestemming begint het pas echt voelbaar te worden.

In haar vergadering van 30 november 2023 heeft het parochiebestuur, gehoord hebbende alle locatieraden (alleen Franeker gaf een negatief advies), rekening houdend met de uitkomsten van de locatieavonden en die van de parochiemonitor en zich baserend op het Quo Vadis – document, unaniem vastgesteld dat het volgende besluit aan de Bisschop wordt voorgelegd.

BESLUIT

De Sint Franciscuskerk te Franeker, de Verrijzenis des Herenkerk te

St. Annaparochie en de Petrus de Visserkerk op Terschelling (Midsland)

worden tussen nu en drie jaar gesloten en voor de betreffende locaties

worden in overleg met locatieraden en parochianen alle mogelijkheden

onderzocht een goede en betaalbare eigen plek te behouden om te

blijven vieren, samen te komen en activiteiten te organiseren.

Afscheid pastor Dorenda Gies

In dezelfde vergadering van 30 november is ook afscheid genomen van onze pastor Dorenda Gies. Vice-voorzitter Clemens van der Zwet blikt terug op het pastorale werk van Dorenda en refereert aan een eerder geuite hoop op een deeltijdbaan voor onze parochie. Hij bedankt haar voor haar zorgvuldige inzet bij vieringen die ze met haar warme stem vaak tot een eerbiedige beleving maakt. Hij bedankt Dorenda voor haar sterke betrokkenheid bij de Diaconie en voor de samenwerking in de afgelopen jaren. Namens de gehele parochie ontvangt ze een boeket bloemen en van ieder een kaart met persoonlijke tekst.

Presentatie United in Faith

Tweeleden van deze jongerengroep (Stefan Mocian en Tamy Sanaway) presenteerden op 30 november via Power Point op zeer professioneel wijze het ontstaan van hun groep, hun Missie en Visie en hoe de Structuur van hun groep is vorm gegeven. Tevens gaven ze een overzicht van hun Activiteiten in 2024.

Missie en Visie: Verbinding – Leren – Geloof – Traditie – Toekomst. Ze richten zich op jongeren vanaf het Vormsel tot aan hun 30ste  – 35ste levensjaar.

Structuur: de organisatie ligt in handen van een Werkgroep: ( Stefan Mocian, voorzitter, Sytse de Boer, secr., Iris Veldman, penningm., Tamy Sanawy, social media, Diana Anema, alg. lid en pastoor Marco Conijn, geestelijk adviseur).

Activiteiten: catechese en verbindende groepsactiviteiten. Voor 2024 3 catechese sessies, kloosterweekenden en jongerenvieringen. Aan het einde werd een overzichtelijk kwaliteitsdocument uitgereikt.

Clemens van der Zwet nodigt uit tot intensiever overleg en communicatie met bestuur.

Zijn er dan verder geen bewegingen die een beetje hoopvol stemmen?

Jawel, bovengenoemde groep jongeren heeft aan het bestuur op overtuigende wijze duidelijk gemaakt dat op georganiseerde wijze de jongeren een toekomstige plaats in ons parochieleven in kunnen gaan nemen.

Een ander positief punt is dat parochianen van verschillende locaties elkaar steeds meer ontmoeten en elkaar weten te vinden.

Met goede afspraken over blijvend kunnen vieren op locaties, een toegesneden strak financieel beleid en een hopelijk snelle invulling van vacatures in het pastoraat zijn er toch wel de nodige lichtpunten in de toekomst van onze H. Jacobusparochie.

Met vriendelijke groet,

Clemens van der Zwet, vice-voorzitter

Sjoerd Hiemstra, secretaris