NIEUWS UIT DE PAROCHIE                                                                  

(On)balans

Afgerond ontvangt de Heilige Jacobus de Meerdere Parochie jaarlijks zo’n € 300.000,– uit de actie Kerkbalans, het verhuren van onroerend goed, verpachten van onze landerijen, kollekten en giften. Daar tegenover staat afgerond € 360.000,– aan uitgaven voor personeel, gebouwen en overige zaken.  We geven dus 20% meer uit dan er binnenkomt en dat betekent interen op het parochievermogen. Dit is al een aantal jaren gaande en resulteert in een vermogensverlies in de afgelopen vijf jaren van rond de € 300.000,–.

Trend

Verder zien we een trend: de inkomsten dalen (krimp parochie) en de kosten stijgen door de jaarlijkse indexering op personele lasten, de toenemende onderhoudskosten van onze vijf kerken en vier pastorieën en als laatste ontwikkeling de explosieve stijging van de energiekosten.

“Zonder wijziging in de parochiële bedrijfsvoering zal het jaarlijks tekort nog verder stijgen.”

Koerswijziging

Bovenstaande vraagt om krachtig ingrijpen van het kerkbestuur om onze parochie voor de toekomst financieel weer gezond en vitaal te maken. Op deze voet verder gaan is geen optie, omdat de liquiditeit op de bankrekening snel afneemt en zonder gewijzigd beleid we op korte termijn bezit zouden moeten gaan verkopen, dus nog verder interen op het vermogen. Vermogen (landerijen) dat inkomsten genereert voor de exploitatie (pachtopbrengsten).

Noodkreten

Landelijk lezen we noodkreten van andere bisdommen met parallelle problematiek: Het bisdom Haarlem-Amsterdam maakte eind september bekend 99 van de 164 kerken binnen enkele jaren te sluiten, waarbij de overgebleven kerken een centrumfunctie gaan vervullen. Om zoals zij aangeven: “levensvatbaar te blijven en een vitale gemeenschap te creëren.”

Ook het bisdom Breda maakte in oktober bekend fors te gaan reorganiseren, waarbij bezuinigd gaat worden op gebouwen en personeel.

Bisdom Groningen-Leeuwarden

Ons eigen bisdom Groningen Leeuwarden geeft in hun beleidsdocument aan, dat het erfgoed aan kerkgebouwen een last kan worden als de kerkelijke betrokkenheid daalt. Dat proces is nu gaande.

“We moeten onder ogen zien, dat de lasten te zwaar worden. Het is de realiteit.”

Met de notitie ‘normatief begroten’ geeft ons bisdom aan, dat bij de exploitatie van iedere parochie de volgende percentages worden gehanteerd: 40% van de inkomsten besteden aan pastorale beroepskrachten, 30% van de inkomsten besteden aan gebouwen en 30% van de inkomsten besteden aan overige kosten. Iedere begroting wordt door het bisdom beoordeeld op een sluitende exploitatie in meerjarenperspectief en uitgaven volgens bovenstaande percentages.

Om het bestuur te ondersteunen is ook de notitie ‘gebouwenbeleid’ verschenen, zodat het bestuur met de commissie bezit & beheer inzichtelijk kan maken welke kosten en opbrengsten met welk type gebouwen gepaard gaan. Dit proces loopt en eind december dit jaar verwachten we de prestentatie van het concept beleidsplan gebouwenbeleid.

Meerjarenbegroting / perspectief

Het voltallige kerkbestuur heeft in twee werksessies van twee ochtenden niet alleen de begroting 2023 vastgesteld, maar ook een gekeken naar de jaren 2024 en 2025.

“De cijfers zijn verontrustend, maar met de juiste besluiten is er een perspectief.“

Dat is geen fijne boodschap, maar moet gegeven worden om regie te houden.

Begroting 2023

In de bestuursvergadering van 24 november 2023 jl. is de begroting 2023 met een uitgebreide presentatie besproken. Het bestuur hecht er grote waarde aan deze begroting ook face-to-face te presenteren aan de econoom en vicaris-generaal van ons bisdom. Zij hebben overzicht over het gehele bisdom en regie o.a. op de personele zaken en kosten.

Perspectief / informatieavond

Het bestuur wil er alles aan doen en veel tijd steken in het weer levensvatbaar maken van onze parochie naar een mooie toekomst. Dat kunnen wij niet alleen. We werken aan draagvlak onder onze parochianen, onze pastores en rekenen op steun van ons bisdom. In maart 2023 organiseert het bestuur een algemene parochieavond. We gaan u dan informeren over onze gedachten en plannen voor de toekomst en met u in gesprek. Daarna volgen ook de locatieavonden.  De data worden in januari bekend gemaakt.

Balans / Kerkbalans

Het is een zoeken naar een balans tussen hoofd en hart. Het bestuur neemt vanuit haar kerntaak verantwoordelijkheid de  structurele tekorten komende jaren om te buigen  en het ‘potverteren’ van het vermogen te stoppen. Begin januari ontvangt u een uitnodiging deel te nemen aan de actie Kerkbalans. Uw gift is meer dan ooit nodig voor een vitale parochie.

Mede namens het kerkbestuur wens ik u een mooie decembermaand, een Zalig Kerstmis en een gezond en gelukkig nieuwjaar!

Clemens van der Zwet Vicevoorzitter