Beste parochianen,

De scholen zijn weer begonnen, voor de meesten van ons zit de vakantie erop en ook voor onze parochie staat er weer een hoop te doen voor de bestuursleden, onze pastores en de vrijwilligers!

Er is afgelopen seizoen (2021-2022) veel vergaderd, veel besproken, iedereen is tot het besef gekomen, dat we zullen moeten veranderen. Niet om het veranderen, maar veranderingen zijn nodig om de toekomst van onze parochie te borgen, een nieuw perspectief te bieden van hoop. James Mallon, Canadees priester, zegt:

“Hoop is de basis van passie en passie is de basis voor elke visie.”

Komende maanden zullen we nadenken met welke gedeelde visie wij als kerkbestuur met onze pastores en alle vrijwilligers werken aan een vitale parochiegemeenschap. Er liggen belangrijke bestuursbesluiten op tafel. In het najaar organiseren wij locatieavonden om u te informeren, elkaar te ontmoeten en niet onbelangrijk, naar elkaar te luisteren.

Corona was afgelopen seizoen de grote rem voor vele parochiële activiteiten. Ook werden belangrijke inkomsten gemist (collectegelden). Gelukkig kunnen we deze tijd hopelijk achter ons laten.

Eén van de speerpunten is het structureel begrotingstekort terug te brengen en in een meerjarenvisie te komen tot een sluitende begroting en exploitatie. We hebben al een aantal jaren te maken met dalende inkomsten, minder kerkgangers en deelnemers actie kerkbalans tegenover stijgende kosten: personeel, energie, gebouwenbeheer enz.

Pastoor Jochem van Velthoven schrijft: Als we altijd blijven begroten met jaarlijks vijf procent minder opbrengsten en drie procent meer kosten, dan krijgen we wat we altijd hebben gehad en teren we verder in op het vermogen. Van zo’n begroting gaat geen ambitie uit en nog belangrijker: het is geen teken van geloof en hoop.

“Missionair begroten vraagt om keuzes te maken op basis van een sociaal en pastoraal parochieplan.”

De geplande Hei-avond 8 september zal een belangrijke aanzet kunnen geven tot zo’n pastoraal parochieplan. Tijdens deze avond komen alle bestuursleden, de pastores en alle leden van de locatieraden bij elkaar.

Het bestuur zal samen met onze pastores en in overleg met het bisdom prioriteiten moeten stellen, keuzes gaan maken en helderheid voor iedereen gaan geven welke koers we varen op basis van een gedeelde visie over de toekomst van onze parochie, uitgewerkt in een pastoraal parochieplan en met een sluitende begroting.

Speerpunten voor het kerkbestuur met de ondersteunende commissies zijn:

  • De Hei-avond als start naar een verkenning van onze visie op de toekomst, onze missionaire parochie, vertaalt in een pastoraal parochieplan.
  • Herinrichting administratie / backoffice met professionele ondersteuning. Het terugbrengen van de vele bankrekeningen (onhandig, kostbaar en te bewerkelijk).
  • Een strakke opzet van de actie Kerkbalans 2.0 met als trekker de commissie financiën & kerkbalans.
  • Uitvoeren plannen rond gebouwenbeheer op basis van de adviezen van de commissie bezit & beheer. In het najaar volgt een presentatie van het concept gebouwenplan.
  • Verdere uitwerking van de normatieve begroting 2023, die richtinggevend is voor ons financiële beleid t.a.v. personele lasten, gebouwenbeheer en overige kosten. Ook een helder financieel meerjarenplan / -visie.
  • Verbetering van een (betaalbare) communicatie met onze parochianen. Handig gebruik maken van diverse communicatie- en informatiemiddelen.
  • Creëren van draagvlak onder bestuurders, locatievoorzitters, locatieraden en parochianen voor de noodzakelijke keuzes.

Onze parochie kent mooie locaties met ieders eigenheid. Dat moet vooral zo blijven. We hebben twee fijne pastores, die veel (ook onzichtbare) pastorale zorg verlenen, begeleiden bij sterven en uitvaarten, mooie bijeenkomsten organiseren, duidelijke pastorale brieven schrijven en wekelijkse mooie vieringen verzorgen. En ze doen meer!

Er is een mooi parochieblad,  een actuele website,  vieringen zijn per stream te volgen en niet te vergeten onze onmisbare vrijwilligers, die veel werk verzetten. Dat voelt goed.

Het bestuur ‘bestuurt’ met de focus op de langere termijn, de locatie voorzitters ‘managen’ met de focus op het nu en daarbij adviseren en steunen wij elkaar waar nodig! Onze pastores hebben hun specifieke pastorale taken.

Onze plannen staan niet los van het beleidsplan van het Bisdom Groningen. De thema’s, die het Bisdom heeft gekozen, dienen een raakvlak te hebben op parochie niveau. Het Bisdom geeft op dit moment de financiën en gebouwenbeheer prioriteit. Deze twee thema’s zijn dan ook maandelijks onderwerp van gesprek in onze bestuursvergadering.

Zo gezegd staan we in het seizoen 2022-2023 voor een grote uitdaging en wens ik iedereen daarbij passie, energie, plezier en resultaat!

Clemens van der Zwet

vice-voorzitter