Hoe zien wij de parochie in 2030?

In de periode na 2030 zien wij in de Heilige Jacobus de Meerdere Parochie op de locaties kleinere gemeenschappen, die met ondersteuning van een klein pastoresteam en toerusting vanuit de grotere regio elkaar blijven ontmoeten en verstevigen in het geloof. We zullen vieren op de locaties, maar ook centraal. We willen elkaar gelovig inspireren, elkaar ondersteunen daar waar dat nodig is en zo gebruik maken van elkaars verscheidenheid en elkaars talenten.

Het aantal vrijwilligers zal tegen die tijd beperkt zijn. We hopen dat een aantal parochianen met een goede toerusting het pastoraat in de parochie kan ondersteunen. De groep jongeren die nu actief is, proberen we vast te houden, maar wij verwachten dat die de komende jaren deels ook naar elders zullen verhuizen. Rond 2030 hebben we mogelijk te maken met personele samenwerking met één van de omliggende parochies, vanwege het beperkt aantal beschikbare pastores.

Voor toerusting en scholing van vrijwilligers, maar ook voor geloofscursussen zullen we samenwerking zoeken met de omliggende parochies als Leeuwarden en Bolsward. Van parochianen zal dan een grotere reistijd worden gevraagd.

De Jacobusparochie wil een welkome plek zijn voor mensen die gelovig gevoed willen worden. Wij zien ontmoeten dan ook als een wezenlijk onderdeel van onze parochie. In die ontmoeting kunnen mensen gesterkt worden in hun geloof, ze kunnen begeleid worden bij belangrijke wendingen in hun leven en toegerust worden om als gelovig mens in de samenleving van betekenis te kunnen zijn. Hoewel de ontmoeting grotendeels gericht is op de eigen (meer actieve) parochianen, willen we ook openstaan en gastvrij zijn naar buiten toe. Deze gastvrijheid naar buiten toe zoeken we in de oecumene en in activiteiten waarbij randkerkelijken en niet gelovigen welkom zijn.

 Ook zouden sommige locaties op kleine schaal diaconaal gastvrij kunnen zijn, misschien vanuit hun parochiecentrum. Deze initiatieven zijn alleen mogelijk als parochianen er zelf de schouders onder zetten. Het pastoresteam kan slechts inspireren en ondersteunen.

Wat kunnen we met elkaar doen?

In principe zien we in de toekomst dat er nog op alle locaties wordt gevierd, al dan niet in een eigen (kerk)gebouw, maar als het aantal kerkgangers te laag wordt niet meer elke week. Vieren kan zolang de gemeenschap dit zelf ook mede kan dragen. Voor de onderlinge verbondenheid zullen we een aantal keren per jaar (wellicht maandelijks) in het weekend samen vieren op één van de locaties. Ook door de weeks worden vieringen aangeboden, maar wisselend in de locaties. Op de langere termijn kunnen we (als er behoeften aan is) toewerken naar kleine groepen die elkaar ontmoeten in de liturgie in hun eigen wijk.

Zoals ook nu al de gewoonte is, willen we de sacramentenvoorbereiding van Eerste Communie en Vormsel voor de hele parochie aanbieden. Dit zal om de twee jaar gebeuren. De andere sacramenten worden in voorkomende gevallen individueel aangeboden en voorbereid.

We willen proberen de groep jeugd en jongeren, die nu nog actief is, in hun geloof en ontmoeten te blijven ondersteunen en stimuleren. Er is net een nieuw initiatief gestart, dat gedragen wordt door een groep jongeren uit de parochie. Als dit succesvol is hopen we het ook na 2030 te kunnen voortzetten.

We willen toewerken naar wijkavonden bij mensen thuis, als vormen van ontmoeting en verbondenheid.

We willen ruimte en ondersteuning geven aan kleine groepen die elkaar willen ontmoeten rond gesprek/bijbel/catechese.

Voor toerusting, cursussen en dergelijke zoeken we samenwerking met de omliggende parochies.

We kunnen voor inhoudelijke gesprekken en uitwisseling ook contact zoeken met de PKN, vooral in Harlingen, Franeker en op Terschelling

Verwachting ten aanzien van de gebouwen na 2030.

Onze visie hierop is uitgewerkt in het addendum Quo Vadis.

Tenslotte

De Parochie in zijn geheel staan veranderingen te wachten. Die veranderingen moeten niet leiden tot verlies, maar we moeten ze zien om te buigen naar nieuwe kansen. In de parochie zijn (nog steeds) jonge en enthousiaste mensen te vinden. Kunnen we hen vasthouden en enthousiast houden? Mogelijk gaan ze elders wonen en leven. Dan wordt het moeilijker. Maar laten we ze in ieder geval serieus nemen en kansen geven.

Kernwaarden die we nooit los moeten laten zijn: liefde voor God, liefde voor de naaste en ontmoeting.  

Pastoor Marco Conijn

Het parochiebestuur