Beste parochianen,

Wat fijn dat we alweer een aantal weken in onze kerken mogen vieren. Dat we na afloop van de viering koffie kunnen drinken en even bij kunnen praten. Ook vele parochie activiteiten, die niet door konden gaan, worden weer opgepakt. De 1e communicanten en vormelingen bereiden zich voor op hun feestelijke viering en het ontvangen van het sacrament. De koren kunnen weer repeteren en voluit zingen, het Omgekeerd Huisbezoek heeft kort geleden plaatsgevonden en in juni staat een 2e dag gepland. Werkgroepen komen weer samen, we kunnen weer fysiek vergaderen en overleggen. Hierbij een indruk wat er zoal speelt.

Commissie bezit & beheer

We zijn blij met onze commissies, die ons als bestuurders ondersteunen.  Op donderdag 12 mei jl. vond de 4e vergadering van de commissie bezit & beheer plaats. Voorzitter Gerke Boekema nam ons mee op een oriënteringstocht door onze parochie met haar 5 kerkgebouwen en 3 pastorieën. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van ons Bisdom in het kader van de Notitie Gebouwenbeleid van augustus 2021. De uitdaging hierin is door Gerke verwoord als: “Het voorliggend majeure probleem is het financieel gezond houden van de exploitatie van de parochie.”

Parochiemonitor

Het is een uitvoerige, gedetailleerde en kleurrijke notitie van 22 pagina’s met bijlagen. In 7 onderzoeksgebieden sluit ze nauw aan bij de Parochie monitor, die op dit moment op alle locaties is / wordt afgenomen:

  • Landelijke ontwikkeling en demografie als achtergrond en context.
  • Een beknopte geschiedenis van de locaties.
  • Fysieke gegevens: ligging, bouwkundig, energie en duurzaamheid.
  • Vitaliteit van iedere locatie.
  • De financiën / onderhoudskosten in 10 jaren.
  • Statistische beschouwingen, zoals het aantal wekelijkse kerkbezoekers.
  • Kansen voor de toekomst / herbestemmingsmogelijkheden.

In deze commissie, waarbinnen de secretaris tevens als afgevaardigde van het kerkbestuur fungeert, hebben alle locaties een veelal technisch afvaardiging. Ter completering hebben ook 2 leden van het architectenbureau Kylstra & Brouwer zitting (Gerard Brouwer en Sake Mulder).

Veel aandacht wordt besteed aan het voornemen voor een transparante en vroegtijdige communicatie met de parochianen over naderende grote veranderingen. Binnenkort worden voor alle locaties een aantal opdrachten verstrekt t.a.v. achterstallig onderhoud.

Locatie avonden

In het najaar staan locatie avonden gepland en gaat het kerkbestuur met u in gesprek over genoemde zaken en andere ontwikkelingen. Hierbij de data: dinsdag 4 oktober 19.30 uur locatie avond Franeker, donderdag 6 oktober 19.30 uur locatie avond Harlingen, dinsdag 25 oktober 19.30 uur locatie avond Dronryp en donderdag 3 november 19.30 uur locatie avond Sint Anna. We gaan na de zomer een dag naar Terschelling om de locatie leden daar te ontmoeten en te spreken. Deze datum moet nog worden gepland.

Andere gesprekken

Als bestuur hebben we in de maand mei ook gesprekken gehad met de commissie financiën & kerkbalans, de Maritieme Academie, het Martini- en Theresia fonds en zal binnenkort overleg plaatsvinden met de PCI en de begraafplaats commissie Harlingen.

We hebben gesprekken gevoerd met 2 mogelijk aankomende bestuursleden, de pastores, vicaris Bultsma te Bolsward en overleg gehad met leden van een pilot financiële en administratieve dienstverlening, waarover we binnenkort een besluit nemen.

Maar ook niet minder belangrijk zijn de bezoeken aan de diverse locaties, vooreerst Sint Annaparochie, waar we op 17 mei te gast waren.

Afsluitend

U merkt, er gebeurt veel in onze parochie en hopen u weer inzicht te hebben gegeven in de vele belangrijke facetten, die alle goed behartigd dienen te worden om onze Heilige Jacobus de Meerdere parochie een “Majeure Wending” te doen geven naar een gezonde basis voor een eigentijdse geloofsbeleving.

Met vriendelijke groeten,

Clemens van der Zwet, vice-voorzitter

Sjoerd Hiemstra, secretaris