Geachte lezer,

Hierbij een toelichting op de begrotingcijfers 2024.

De begroting 2024 kent een tekort van € 120.831,– op een totaaltelling van € 405.031,–.

Het parochiebestuur heeft als doel te werken aan een weer financieel gezonde parochie. In meerdere gesprekken met het bisdom is benadrukt,  dat op niet al te lange termijn een ombuiging moet plaatsvinden om de kosten van gebouwenbeheer en personele pastorale lasten te verlagen.

Door het vertrek per 15-1-2024 van onze pastoraal medewerker en het open stellen van een vacature voor maximaal WTF 0,5 wordt de  WTF 2.0 verlaagd naar WTF 1,5. Hiermee voldoet deze begroting aan de normatieve norm 40% van de inkomsten te budgeteren voor de personele lasten.

Wat betreft het gebouwenbeheer ligt een advies bij het bisdom welke kerkgebouwen we in de toekomst nodig hebben en welke we om financiële redenen binnen een aantal jaren moet sluiten. Dit advies is gebaseerd op ons onderzoek uitgewerkt in het rapport ‘Quo Vadis’, met een addendum, de vele gesprekken met onze parochianen tijdens de locatie bijeenkomsten, de maandelijkse vergaderingen met onze locatie-voozitters en de uitkomsten van de parochie monitor.

Het voorstel gebouwenbeheer staat niet los van ons visie document, hoe wij onze parochie zien richting het jaar 2030 en daarna. Ook dit document is gelijktijdig verzonden met deze begroting.

De normatieve norm van 30% van onze inkomsten budgeteren voor kosten gebouwen geeft een grote overschrijding en bevestigt de urgentie tot nieuwe keuzes en beleid t.a.v. ons onroerend goed. Met het sluiten van kerken kan een noodzakelijk fors bedrag worden bezuinigd op onderhoud, energiekosten en verzekeringen.

De overige kosten overschrijden de norm van 30%. Ook hier zullen we komende jaren kritisch naar moeten kijken.

Het doel is komende jaren te komen tot een beleid om niet meer uit te geven dan er binnenkomt en daarmee te voldoen aan de notitie ‘Normatief begroten’, de opdracht van onze bisschop.

Daarnaast ligt de uitdaging te onderzoeken hoe wij inkomsten structureel kunnen verhogen door een betere exploitatie van onroerend goed na verbouwing.

De opbrengst Kerkbalans is structureel dalend bij een krimpende parochie.  Dat dwingt ons na te denken over andere en meerdere inkomstenbronnen.

Met deze begroting is een eerste aanzet gemaakt om het patroon van jarenlange grote tekorten te doorbreken.

We zijn het bisdom en haar medewerkers zeer erkentelijk dat in goed overleg een oplossing is gevonden de pastorale personele kosten in balans te brengen. We spreken de hoop uit dat onze pastoor op niet al te lange termijn weer de ondersteuning krijgt van een nieuw te benoemen pastoraal werker.

Het parochiebestuur