Sterk stijgende energieprijzen leiden tot ander stookbeleid met gevolgen voor het vieringenrooster en plaats van vieren…..

Situatie
Het meerjarencontract die de parochie heeft gesloten met de energieleverancier loopt binnenkort af. We dienen bij ongewijzigd beleid rekening te houden met een stijging van de gasrekening van tenminste 400%. De elektriciteitsrekening zal zelfs stijgen met ongeveer 500%. In financiële zin betekent dit een stijging van € 37.000,00 nu naar bijna € 150.000,00. Iedereen snapt, dat we ons dat niet kunnen veroorloven.

Jan Haitsma (voorzitter locatieraad Franeker), Gerke Boekema (gebouwen) en ondergetekende hebben ons met het bestuur gebogen over de ontstane situatie. Verschillende mogelijkheden zijn bekeken op (financiële) haalbaarheid. Hoe spijtig ook, we hebben moeten besluiten om vanaf heden de kerken in de winter niet meer te verwarmen. In de koude periode van het jaar worden de kerken vorstvrij gehouden (op 6 graden, uitgezonderd Dronryp, aldaar 9 graden). Met Allerzielen wordt er nog gekerkt in de (onverwarmde) kerken. Dronryp blijft daarna kerken in een aangewarmde kerk en in Sint Anna, Harlingen en Franeker gaan we kerken in de parochiezaal. Eind maart gaat de temperatuur weer oplopen. We kunnen dan (bij aanvang zomertijd) weer richting de (onverwarmde) kerk.

Concreet

Een en ander betekent dat de kerken vanaf heden NIET meer worden aangewarmd of verwarmd. De kerk wordt vorstvrij gehouden. Vanwege het orgel is het advies om de kerk enkele graden hoger te stoken dan de buitentemperatuur vanwege het vocht. Maar dit is zeer kostbaar. Er is gekozen voor een temperatuur van 6 graden.

Zijn er uitzonderingen op kerken in kerkgebouw?
Ja, die kunnen er sporadisch zijn. Echter, dan wordt de kerk slechts aangewarmd (tot 11 graden) maar niet meer verwarmd tot 16-18 graden. Aanwarmen mag alleen plaatsvinden in overleg met pastores en bestuur. Wenst een gebruiker dat de kerk wordt verwarmd tot een hogere temperatuur dan 11 graden, dan worden de kosten hiervan volledig doorberekend.

Situatie Dronryp
In Dronryp is de kerk in beperkte mate geïsoleerd. Daar bestaat ook niet de mogelijkheid om in het parochiecentrum te kerken. Daarom zal deze kerk gedurende de wintermaanden wel worden gebruikt, maar ook hier zal het stookbeleid wijzigen. Thans wordt de kerk continue verwarmd op 14 graden, dit wordt 9 graden. De kerk wordt niet meer verwarmd bij vieringen tot 17 graden, maar wordt aangewarmd tot 14 graden. Als mensen warm gekleed zijn is dit nog steeds aangenaam.

Naar de toekomst toe
Als genoemde besluiten strikt worden nageleefd zullen de jaarlijkse kosten nog altijd stijgen met € 6000,00 tot € 10.000,00 . Hier valt niet aan te ontkomen. Begin volgend jaar zal met de locaties en kerkgangers worden geëvalueerd over de genomen besluiten.


Besluit locatie Harlingen:

Vanaf heden wordt er niet meer gestookt in de kerk en wordt de kerk vorstvrij gehouden (op 6 graden) In de wintertijd wordt er gekerkt in het parochiecentrum (Na Allerzielen tot palmzondag) .Het parochiecentrum wordt verwarmd op 13 graden en bij gebruik aangewarmd tot 18 graden. Incidenteel wordt er gevierd in de kerk en wordt de kerk aangewarmd tot 11 graden, te weten:
Viering Lessons and Carolls
Kerstviering Michaelschool Harlingen (verwacht 700 personen)
Tweede kerstviering Michaelschool Harlingen (verwacht 400 personen)
Kerstavond
Maria Lichtmis (een viering in een kerk v.d. gehele parochie)
Oecumenische viering in kader eenheid kerken (januari)
Bij drukbezochte uitvaarten (die niet in het parochiecentrum plaats kunnen vinden)

Besluit locatie Franeker:

Vanaf heden wordt er niet meer gestookt in de kerk en wordt de kerk vorstvrij gehouden (op 6 graden) In de wintertijd wordt er gekerkt in het parochiecentrum (Na Allerzielen tot palmzondag). Het parochiecentrum wordt verwarmd op 13 graden en bij gebruik aangewarmd tot 18 graden. Incidenteel wordt er gevierd in de kerk en wordt de kerk aangewarmd tot 11 graden, te weten:

Kerstviering Kabas (verwacht 400-500 personen)
Kerstavond
Driekoningen (een viering in een kerk v.d. gehele parochie) (Franeker)
Bij drukbezochte uitvaarten (die niet in het parochiecentrum plaats kunnen vinden)

Besluit locatie Dronryp:

Vanaf heden wordt de kerk verwarmd op 9 graden. Bij vieringen en gebruik wordt de kerk / sacristie aangewarmd tot 14 graden


Besluit locatie Sint Anna:

Vanaf heden wordt er niet meer gestookt in de kerk en wordt de kerk vorstvrij gehouden (op 6 graden) In de wintertijd wordt er gekerkt in het parochiecentrum (Na Allerzielen tot palmzondag) Het parochiecentrum wordt verwarmd op 13 graden en bij gebruik aangewarmd tot 18 graden.

Incidenteel wordt er gevierd in de kerk en wordt de kerk aangewarmd tot 11 graden, te weten:
Als er grote vieringen zijn, bijvoorbeeld kerstavond. Bij uitvaarten kan er voor worden gekozen om een kerk aan te warmen tot 11 a 12 graden.

Besluit locatie Terschelling:

In de winter wordt de kerk al vorstvrij gehouden. In de pastorie wordt (als deze niet wordt gebruikt) spaarzaam gestookt. Hier is geen besparing te behalen.

Elektriciteit

Maak iedereen ervan bewust zuinig te zijn met energie. Lampen in de kerk en parochiecentra gaan alleen aan als het echt noodzakelijk is. Vervang lampen waar mogelijk door LED.

Franeker, d.d. 2 september 2022
Jan Haitsma en pastoor Marco Conijn

Vastgesteld in het bestuur d.d. 29 september 2022