NIEUWS

 

       PAROCHIELE CARITAS INSTELLING
              HEILIGE JACOBUSPAROCHIE      
                           
          FRANEKER DRONRIJP HARLINGEN
                          ST.ANNAPAROCHIE
 

Parochiele Caritas Instelling H. Jacobusparochie 2021

In 2018 heeft de PCI een beleidsplan gemaakt voor de periode 2018 – 2024, maar veranderingen in taken en verantwoordelijkheden maken een aanpassing van deze plannen noodzakelijk.
Deze zijn onderverdeeld in eigen parochie en de samenleving waar wij als kerk/diaconie deel van uitmaken.
De diaconie mag niet alleen gericht zijn op de eigen parochianen. Bouwen aan een samenleving waarin mensen tot hun recht komen doe je niet alleen.
De PCI wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de opbouw van de parochiegemeenschap. Dit vertaalt zich in activiteiten en financiële steun aan de parochie.
De kernpunten van het beleid voor de komende jaren zal bestaan uit activiteiten ten behoeve van de parochiegemeenschap en activiteiten die gericht zijn op de samenleving om ons heen.

               
                Activiteiten ten behoeve van de eigen parochiegemeenschap

Vastenactie
Bij het organiseren van het  jaarlijkse Vastenproject zal zoveel mogelijk gezocht worden naar een project waarbij een parochiaan op één of andere manier bij betrokken is of/en daar actief aan deelneemt. Zo’n project is daardoor ook herkenbaar voor de parochianen.

Adventsactie
Als er door de parochie of PCI niet een speciale Adventsactie wordt georganiseerd, dan zal deze in het teken staan van de landelijke Adventsactie.
In de afgelopen jaren zijn wij gestopt met de Missiegroep, omdat in de praktijk bleek, dat de PCI de taken van de Missiegroep geleidelijk overnam en dat werkte praktisch gezien ook beter. 

Omgekeerd Huisbezoek
Waardevol moment van ontmoeting en inspiratie voor parochianen.
Tweemaal per jaar in de vier locaties wordt dat georganiseerd, waarbij de pastor een actueel onderwerp ter sprake brengt.
Deze vinden plaats in de eerste en de laatste drie maanden van het jaar.

Omgekeerd Huisbezoek op Reis.
Deze activiteit wordt éénmaal per jaar georganiseerd en meestal in het voorjaar.
Dit is een complete dag die bestaat uit een viering, een lunch en verder wordt de dag ingevuld met een rondleiding van een historisch gebouw of id.
Parochianen van 60 jaar en ouder kunnen hier aan deelnemen.
Het Huisbezoek op Reis versterkt de onderlinge band van de parochiegemeenschappen van de vier locaties.

Viering voor ouderen met Kerst en Pasen.
Voor parochianen van 75 jaar en ouder worden in de week voor Pasen en Kerst een viering gehouden in de middag met aansluitend een warme maaltijd.
Tevens ontvangen zij, alleenstaanden en langdurig zieken een kerstattentie.
Tijdens de Coronacrisis konden de vieringen niet plaats vinden en zijn de ouderen verrast met een mooi bos tulpen.

Bezoekgroepen of wijkcontactpersonen.
Zij bezoeken regelmatig ouderen, zieken en alleenstaanden.
Kosten van bloemen en kaarten kunnen worden ingediend bij de penningmeester van de PCI.
 

                           Activiteiten ten behoeve van de samenleving

Inwoners van de gemeente Harlingen en de gemeente Waadhoeke hebben te kampen met armoede, eenzaamheid en sociale achterstand.
Kerken werken samen op diaconaal gebied zoals het IDO Harlingen en IDO Waadhoeke waarin ook de PCI  vertegenwoordigt is.
Daarom is het belangrijk initiatieven die gericht zijn op de samenleving door mensen een menswaardiger bestaan te geven te ondersteunen d.m.v. daadwerkelijke hulp of d.m.v. een (jaarlijkse) financiële bijdrage.
Bij daadwerkelijke hulp zal de PCI een beroep moeten doen op onze parochianen ( vrijwilligers) wat in de toekomst een steeds moeilijker opgave zal blijken. Daar tegenover staan onze financiële mogelijkheden.  
Op deze wijze wordt reeds hulp geboden aan Solidair Friesland, de Stichting Present NW-Friesland,  de Voedselbank Harlingen, Twaddehâns Moai kledingwinkel Franeker en BoothBoutique Harlingen.
En zo is er ook nog de werkgroep “Waadhoeke Zegt NEE tegen Eenzaamheid”, waarvan de PCI het beleidsplan heeft mede ondertekend.

Vanuit een christelijke overtuiging wil de PCI gestalte geven aan de opdracht van de kerk/het geloof om dienstbaar te zijn aan de samenleving en de sociale rechtvaardigheid bevorderen.

Komt u als familie, buur, mantelzorger een situatie tegen waarvan u denkt dat Caritas daarvoor wat kan betekenen, schroom dan niet contact op te nemen met Theo van der Geest voorzitter van de PCI 0615428549.Of met één van de andere bestuursleden.

Wilt u de PCI financieel ondersteunen? Ons banknummer is: NL 07 RABO 03204 4197 38 Parochiële Caritas Instelling H.Jacobusparochie.met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk om het Caritaswerk in de parochie mogelijk te maken.

Bestuur Parochiële Caritas:
Voorzitter: Theo van der Geest Franeker
Secretaris : Leny Peters Beetgum
Penningmeester: Jos Nijssen Dronryp
Leden:
Joke Faber Harlingen
Oege Kingma Harlingen
Geeske Koopmans Menaldum
Trees Stornebrink St.Annaparochie