Geloven is gratis. Dat is waar. Toch wordt aan een ieder boven de 18 jaar, die is ingeschreven bij onze parochie, jaarlijks een oproep gedaan om uw kerk in financiële zin in stand te houden en dus te steunen. Volgende maand zal dat weer het geval zijn. Veel mensen geven daar gehoor aan en doen gelukkig mee aan de oproep kerkbalans, die jaarlijks in januari plaats vindt. De (vaste) kerkgangers betalen ook mee aan de collectes die worden gehouden. Daarnaast mogen we ieder jaar giften ontvangen en soms ook een legaat of erfenis. Met al dat geld kunnen we onze kerken, pastorieën en parochiehuizen onderhouden en verwarmen. Dat laatste is ook een kostbare zaak aan het worden. Ook kunnen de salarissen van ondergetekende en mijn collega betaald worden en kunnen pastorale activiteiten worden bekostigd. Heel veel wordt betaald met geld wat we samen met elkaar opbrengen.

In het verleden zijn er grote meevallers geweest. Er zijn mensen geweest die geld of landerijen aan de kerk hebben nagelaten, omdat de kerk voor hen een waardevol en inspirerend onderdeel van hun leven is geweest. Het verbindt ons die nu leven, met mensen die geleefd hebben en hart voor onze kerk en parochie hebben gehad. Er zijn dus ook nu jaarlijks opbrengsten uit in het verleden  verkregen bezit. Mensen die de kerk ooit iets hebben nagelaten (of dat in de toekomst zullen doen) zijn we zeer dankbaar.

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat ze financiële zorgen op dit moment groot zijn. Er is een nieuw bestuur aangetreden en die zijn geconfronteerd met oplopende en grote tekorten. Men heeft daar al over geschreven in het parochieblad. Intern wordt door het parochiebestuur gekeken waar kan worden bezuinigd. Dat zal best wat opleveren. Maar als we als kerk willen blijven bestaan en wat willen blijven  betekenen voor elkaar, zal er vooral aan de inkomstenkant meer moeten gebeuren. Alleen dan kunnen we kerk blijven op een wijze zoals we dat ook graag willen zijn. Samen mogen we de parochie dragen. Veel mensen zetten zich daartoe ook in, omdat de kerk van grote en blijvende waarde is . Geweldig!

Er is nu iedere maand een tekort van ongeveer € 5000,00. Als ieder huishouden ongeveer € 5,00 per maand meer zou gaan betalen aan de jaarlijkse actie kerkbalans, dan was het probleem al meteen voor een deel opgelost. Ik geef echter onmiddellijk toe. Wat voor de een, een fors bedrag is, is voor de ander een fooi. U kent uw eigen welstand en financiële situatie beter dan wie ook. Waar het in de kerk omgaat is dat een ieder naar zijn of haar vermogen financiële bijdraagt. Er wordt op u gerekend!

U dankend voor uw inzet en Gods zegen toewensend,

Pastoor Marco Conijn