Parochiële Caritas Instelling Heilige Jacobus Parochie

Franeker, Dronrijp, Harlingen en Sint Anna Parochie.

Onder Caritas wordt verstaan: Het vanuit Christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van sociale rechtvaardigheid.

Aandachtspunten Parochiële Caritas:
Het stimuleren van diaconale activiteiten door en vanuit de parochiegemeenschap.
Het ondersteunen van mensen in nood.
Het ondersteunen van organisaties en projecten welke mensen in nood helpen.

Activiteiten Parochiële Caritas:
Het financieel en praktisch ondersteunen van de Voedselbank, Kledingbank, Stichting Present, Irenefonds en Solidair Friesland .

Actief deelnemen aan diaconale activiteiten die georganiseerd worden door het IDO (interkerkelijk diaconaal overleg) van Harlingen en Waadhoeke.Activiteiten organiseren die de saamhorigheid in de parochie bevorderen zoals: vieringen voor ouderen rond Kerst en Pasen.

Het jaarlijks organiseren van het Omgekeerd Huisbezoek en het Omgekeerd Huisbezoek op Reis.
Kerstattentie voor parochianen van 80 jaar en ouder en langdurige zieken.
Het faciliteren en ondersteunen van vrijwilligers die ouderen en zieken bezoeken.

Voor aanvraag voor noodhulp kunt u contact opnemen met Theo van der Geest. (t.vandergeest01@gmail.com)

Wilt u de PCI financieel ondersteunen? Ons banknummer is:

NL07 RABO 0320419738 t.n.v. Parochië le Caritas Instelling H. Jacobusparochie.

Bestuur Parochiële Caritas:
Voorzitter: Theo van der Geest
Secretaris : Leny Peters
Penningmeester: Jos Nijssen
Leden: Joke Faber, Oege Kingma, Geeske Koopmans en Trees Stornebrink.