Slecht nieuws boodschap

Onlangs keek ik naar een uitzending van de KRO. In een geloofsgesprek met Antoine Bodar, rector van de Friezenkerk in Rome, werd hem gevraagd naar rijkdom. “Wij zijn geestelijk rijk, maar geldelijk arm. We zijn afhankelijk van de gasten, de mede parochianen.”

En zo is het ook in onze parochie. Een deel van onze inkomsten komt uit pacht en huur, maar het grootste deel van onze inkomsten komt van de parochianen in de vorm van giften, stipendia, de collecten, een legaat en natuurlijk de jaarlijkse actie Kerkbalans.

De kerkbalans is onze grootste inkomstenbron. Ik heb al eerder gemeld, dat het financieel niet goed gaat met onze parochie. Daarbij staan we niet alleen. Meerdere parochies uit ons bisdom kampen met dezelfde problemen en ontwikkelingen.

Het bisdom heeft deze in kaart gebracht:

En daar voeg ik actueel aan toe de stijgende energieprijzen.

De afgelopen drie jaren is het tekort met € 200.000,– gegroeid. Dit gaat ten koste van onze spaarreserves. En als we zo doorgaan, raken deze snel op. Er wordt regelmatig opgemerkt: “De kerk is rijk, hebben geld genoeg.” Het tegendeel is waar. We hadden een mooie reserve op de bank, maar het saldo daalt snel. En ja, we bezitten land en gebouwen en dat levert pacht en huur op. Laatst zei iemand tegen mij: “Clemens, dan verkoop je toch land!” Dat kan, maar dan los je het probleem niet voor langere termijn op en je verliest structurele pachtinkomsten.

Eén van de belangrijke taken van een parochiebestuur is het goed beheren van het vermogen en zorgen voor een sluitende exploitatie. Kortom, voor 2022 en de jaren daarna kunnen we zo niet doorgaan. Dat betekent bezuinigen waar kan en onze parochianen oproepen actief mee te doen aan de actie Kerkbalans. Meer inkomsten, minder kosten.

Het bisdom heeft voor alle parochies met de notitie ‘Normatief begroten’ een eis gesteld voor de goedkeuring van de begroting. Het komt er op neer, dat je niet meer kan uitgeven dan er binnenkomt. En de uitgaven, op basis van deze inkomsten, worden volgens de volgende verdeelsleutel begroot.

Priotiteit wordt gegeven aan onze pastorale beroepskrachten (40%). Daarna komen de gebouwen (30%) en overige zaken (30%). Er zijn marges, maar verder mag je niet afwijken.

Voor 2022 hebben we als doel gesteld de inkomsten weer te verhogen naar het niveau van 2019, namelijk € 280.000,– Dan komen we nog ruim € 40.000,– te kort.  Dus een sluitende exploitatie gaat voor 2022 niet lukken. Volgend jaar zullen we verder met het bisdom, de adviseurs en de leden van de parochievergadering na moeten denken hoe verder. Het bisdom verwacht van het parochiebestuur beleid voor een sluitende meerjarenbegroting. Lukt het niet in 2022, dan zal het moeten in de jaren daarna.

Woensdag 27 oktober was een grote delegatie van het parochiebestuur aanwezig bij de vicariaatsavond in Joure. Hier werd door de econoom van het bisdom de notitie ‘Gebouwenbeleid’ gepresenteerd. Iedere parochie krijgt de opdracht in 2022 de kosten en het gebruik van de kerken in kaart te brengen. Voor onze parochie gaat het om vijf kerkgebouwen. Ook hier vraagt het bisdom een visie op de exploitatie en onderhoud van de kerkgebouwen voor de langere termijn.

In de parochievergadering van 25 november jl. is de begroting voor 2022 besproken en vastgesteld. Deze moet vóór 1 december aan het bisdom worden verzonden. Deze begroting kunt u binnenkort vinden op onze nieuwe website.

We gaan bezuinigen met de uitdaging, dat zoveel mogelijk activiteiten en diensten kunnen worden georganiseerd en aangeboden. Maar e.e.a. zal merkbaar en voelbaar worden.

Alleen samen met U, alle parochianen op alle locaties, kunnen we invloed hebben op onze toekomst. Het bestuur zal er alles aan doen zoveel mogelijk inkomsten te genereren en zuinig elke euro uitgeven voor wat nodig is. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden.

“Wij zijn geestelijk rijk, maar geldelijk arm’. Hopelijk met uw steun in 2022 wat minder arm.

Meer dan ooit wil ik de actie Kerkbalans van harte aanbevelen. Lees elders in deze Onderweg de overige informatie over deze actie en kijk regelmatig op onze website www.heiligejacobusparochie.nl voor het allerlaatste nieuws en de stand van zaken.

Met vriendelijke groet,

Clemens van der Zwet

Vice-voorzitter