De dynamiek van de structurering.
U mag het best weten: het duizelde mij ook wel eens na een intensief
werkoverleg.
Met organogrammen, 0-metingen, veranderkracht, quick wins en jaarlijkse
concept-prognoses zijn we in een nieuwe wereld van organisatie en
structurering gestapt.
U zult zich afvragen: moet dit nu zo? Ja, beste medeparochianen; het móet zo!
Zoals vice-voorzitter Clemens van der Zwet in de vorige Onderweg al schreef:
Het parochiebestuur heeft terechte zorgen over onze toekomst. En dan volgen
harde (verlies-)cijfers. Dus mede-parochianen: er is werk aan de winkel.
Maar gelukkig tekent zich een kentering af, naar vernieuwing, naar een gevoel
van samen de organisatie dragen. Vooral na de hei-dag die het bestuur intensief
heeft beleefd kwam het besef dat we elkaar kunnen aanvullen, kunnen rekenen
op elkaars sterke kanten. Het nieuwe élan zien we langzaam opbloeien in de
veelheid van initiatieven, in de soms blijde verwondering als mensen gevraagd
worden voor een functie

 • zoals in de 2 nieuwe commissies, Financiën & Kerkbalans en in Bezit &
  Beheer
 • het bezoeken van studiedagen Financiën en Fondswerving
 • het opnieuw bekijken van kerkelijke tarieven
 • het samenstellen en volgen van het Werkplan 2021-2022
 • het op korte termijn (3de week oktober )lanceren van de vernieuwde website
 • structuren aanbrengen in het beheer van onroerend goed, d.w.z. het
  aanscherpen van onderhoudsschema’s van onze kerken en gebouwen
 • meer-jaren-subsidies aanvragen en bezuinigen waar het kan
 • intensiveren van contacten van locaties onderling
  We beloven hard te werken aan onze prachtige fusie-parochie, waar pastores met goede
  ondersteuning van hun team optimaal en met energie en plezier hun zorg kunnen
  uitoefenen en ook in de vieringen ons als parochianen kunnen bereiken.
  Ook leggen we veel energie in het bezoek aan locaties en het waken voor het behoud
  van ieders eigenheid van elke locatie.
  Niet alles is hier nog besproken; er moet wat overblijven voor de volgende Onderweg.
  Maar hopelijk hebben we het enthousiasme van dit bestuur kunnen overbrengen om zaken
  te veranderen en bij te sturen.
  We hopen zo de basis te kunnen leggen voor een stukje “revitalisering” d.w.z. met
  hernieuwde geloofs- en belevingskracht onze parochie door de tijd te helpen.
  En de parochie, dat zijn wij, u en ik.
  Toe een volgende keer met Nieuws van het Parochiebestuur.
  Sjoerd Hiemstra, secretaris

Nieuws van het parochiebestuur

Zondag 3 oktober jl. ontvingen Alida Brouwer, Jan Haitsma en Inge van Laanen het sacrament  van het Heilig Vormsel van Mgr. van den Hout in een plechtige en feestelijke viering. Nogmaals van harte gefeliciteerd. Onze bisschop preekte o.a., dat wij allen over gaven beschikken. Gaven die per persoon verschillen. Daarbij mogen we elkaar helpen en versterken. Hij ging daarbij in op de Tweede lezing van deze viering: ‘Eén en dezelfde Geest deelt aan ieder zijn gaven uit zoals Hij het wil.’ Dit is in de praktijk ook goed merkbaar, als je kijkt naar de vele vrijwilligers, die zich inzetten voor onze parochie.

Overigens zoeken we nog een aantal vrijwilligers voor de volgende zaken:

 • (bestuurs-) lid van de commissie bezit & beheer
 • (secretaris) lid van de commissie financiën & kerkbalans
 • Iemand die met het bestuur en pastores een parochie secretariaat wil opzetten en bemannen voor een aantal vaste uren per week, eventueel twee parochianen, die dit samen en / of afwisselend willen doen
 • ook bij de diverse locaties zijn vrijwilligers nodig, informeer bij uw locatie-voorzitter

‘Het menselijk lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel; alle ledematen, hoe vele ook, maken tezamen één lichaam uit. Zo is het ook met de Christus. Wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen, zijn immers in de kracht van een en dezelfde Geest door de doop één enkel lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt met één Geest.’ (I Kor. 12,4-14)

Het bestuur is blij, dat iemand met verstand van zaken, zich heeft gemeld als kandidaat penningmeester. We hebben een tijd van verkenning en inwerken afgesproken. De zorgelijke financiële situatie vraagt alle aandacht, zoals eerder gemeld. Komende weken gaan we van start met de voorbereidingen van de actie Kerkbalans en het maken van de begroting 2022.

Bij het verschijnen van deze Onderweg is ook de nieuwe website te zien. De basis is klaar. De verdere invulling volgt de komende weken. We streven naar een actuele en informatieve website.

Met de restauratie van de doopkapel is er stofschade ontstaan aan het orgel in de Michaëlkerk. Heel spijtig, want het orgel was net gereed  na een uitgebreide restauratie. De aannemer is aansprakelijk gesteld en de verzekering dekt de herstelkosten. Het bestuur verwacht, dat voor de Kerstdagen het orgel speelklaar is en ook de doopkapel er weer prachtig uitziet.

Zondag 10 oktober jl. vierden we het 25-jarig priesterjubileum van onze pastoor Marco Conijn. Het was een mooie viering met een goed gevulde kerk, vele vrienden en familie en mooie zang van de gezamenlijke koren. Ik had de eer pastoor Marco namens het bestuur en de parochie toe te spreken en hem te bedanken  voor zijn inzet. Marco wenste geen persoonlijk cadeau. Liever een collecte voor het financieren van een jongerenreis naar Lourdes in 2022. Marco kreeg een cheque en er was een collecte. Er kunnen nog steeds giften worden overgemaakt op één van de bekende banknummers o.v.v. ‘gift Lourdes’. In de volgende Onderweg maken we het eindbedrag bekend.

Achter de schermen gebeurt op bestuurlijk niveau het nodige. Ik verwijs naar het bericht van onze secretaris elders in dit nummer. Onze heidag in Sint Anna was een dag met pastores, bestuursleden, gasten en locatie-voorzitters van verbinding, vertrouwen en oplossingsgericht in gesprek gaan.

Volgende maand meer nieuws over de actie Kerkbalans, de begroting 2022 en weer andere zaken die onze en uw aandacht vragen.

Clemens van der Zwet, vice-voorzitter